• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal-Diaconaal Centrum

gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2023
Pastoraal-Diaconaal Centrum

Visie

De Pelgrim is het in­spi­re­rende centrum van aan­dacht en ont­moe­ting, bemoe­diging en naasten­liefde, zin­ge­ving en re­flec­tie in de H. Bernardus­paro­chie en de Immanuëlpa­ro­chie, met een po­si­tie­ve uit­stra­ling naar de plaat­se­lijke samen­le­ving. In samen­wer­king met allerlei groepen en organi­sa­ties, sti­mu­leert De Pelgrim op veel­vormige wijze de ont­moe­ting met en tussen mensen die op zoek zijn naar zin­ge­ving en geloofsver­die­ping. En daagt zij uit tot nieuwe vormen van nabij­heid en naasten­liefde. Zij vormt een be­lang­rijke broed­plaats voor innoverend pas­to­raat en diaco­naal han­de­len.

Missie

Gevoed door het chris­te­lijk geloof draagt de Pelgrim met haar vormend pro­gram­ma én met haar sociaal betrokken ini­tia­tie­ven ener­zijds bij aan de vitalise­ring en de missio­naire iden­ti­teits­ont­wik­ke­ling van beide pa­ro­chies. Ander­zijds zorgt zij hiermee voor een po­si­tie­ve presentie en bijdrage van de kerk in de heden­daag­se samen­le­ving.

Samen­stel­ling pro­gram­maraad van De Pelgrim

Coördinator: Petra Mergaerts, pas­to­raal werker
Leden: Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters Bas van Haeren en Coby Snij­ders.

Hier­on­der vindt u het pro­gram­ma voor het najaar 2023

Contact

Indien u op de hoogte wilt blijven van de ac­ti­vi­teiten die De Pelgrim or­ga­ni­seert, kunt u uw naam en mail­a­dres door­ge­ven aan de Pro­gram­maraad via depelgrim@bernardus­paro­chie.nl In de loop van dit werk­jaar zullen we bouwen aan de uitgave van een digitale nieuws­brief welke u via de mail kunt ont­van­gen.

Kalen­der najaar 2023

datum plaats ac­ti­vi­teit
7 sep­tem­ber Fijnaart Start 'Het jaar rond'
8 sep­tem­ber Ouden­bosch  Fran­cis­cus­groep: Teresia van Avila
12 sep­tem­ber Ouden­bosch Bij­een­komst rouwver­wer­king
17 sep­tem­ber Ouden­bosch Oecu­me­nisch avond­ge­bed
25 sep­tem­ber Ouden­bosch Intro­duc­tie­cur­sus Bijbel
26 sep­tem­ber Ouden­bosch Start Alpha-cursus
26 sep­tem­ber Zeven­bergen Start Alpha-cursus
28 sep­tem­ber Zeven­bergen Bij­een­komst rouwver­wer­king
28 sep­tem­ber Ouden­bosch Lees­kring ‘De Kerk is fan­tas­tisch’
2 ok­to­ber Oud Gastel Bijen­komst rouwver­wer­king
3 ok­to­ber Ouden­bosch Lezing: Omgaan met verlies en rouw
4 ok­to­ber Fijnaart Bij­een­komst rouwver­wer­king
9 ok­to­ber Ouden­bosch Intro­duc­tie­cur­sus Bijbel
12 ok­to­ber Ouden­bosch Lees­kring ‘De Kerk is fan­tas­tisch’
13 ok­to­ber
Ouden­bosch Fran­cis­cus­groep: Edith Stein
23 ok­to­ber Ouden­bosch Intro­duc­tie­cur­sus Bijbel
25 ok­to­ber Ouden­bosch Film­avond ‘The Mission’
26 ok­to­ber Ouden­bosch Lees­kring ‘De Kerk is fan­tas­tisch’


6 no­vem­ber Ouden­bosch Intro­duc­tie­cur­sus Bijbel
9 no­vem­ber Ouden­bosch Start Elisabethnoveen
9 no­vem­ber Ouden­bosch Lees­kring ‘De Kerk is fan­tas­tisch’
10 no­vem­ber Ouden­bosch Fran­cis­cus­groep: Elisabeth van Thüringen
17 no­vem­ber Ouden­bosch Lezing: 150 jaar St. Elisabethgesticht
19 no­vem­ber Ouden­bosch Oecu­me­nisch avond­ge­bed
23 no­vem­ber Ouden­bosch Lees­kring ‘De Kerk is fan­tas­tisch’
29 no­vem­ber Zeven­bergen Film­avond ‘Molokai’
3 de­cem­ber Ouden­bosch KinderKara­vaan+ Advent
8 de­cem­ber Ouden­bosch Fran­cis­cus­groep: Sint Jozef
12 januari Ouden­bosch Fran­cis­cus­groep: Liduina van Schie­dam
21 januari Ouden­bosch Oecu­me­nisch avond­ge­bed
18 februari Ouden­bosch KinderKara­vaan+ Veer­tig­da­gen­tijd / Vasten

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose