• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Borstbeeld van enige Nederlands paus komt met Pinksteren in de Basiliek

Zondag 5 juni 2022

gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2022

Zondag 5 juni vieren we Pink­ste­ren. De kerk viert dat de H. Geest, de Geest van God, neerdaalde over de leer­lin­gen van Jezus. En hen inspireer­den de Blijde Bood­schap van Jezus uit te gaan dragen. Tijdens de Eucha­ris­tie vie­ring in de Basiliek, aan­vang 11.00 uur, wordt door pastoor Maickel Prasing ook een beeld van paus Adrianus VI inge­ze­gend.

Hij is de enige Neder­landse en ook nog een bij­zon­dere paus. Zo’n 500 jaar gele­den, in 1522, wilde hij de kerk name­lijk echt gaan her­vor­men. De kerk was verwij­derd geraakt van haar kern­taak. Daar is hij toen niet in geslaagd. Wat is het ver­band tussen Pink­ste­ren, paus Adrianus VI en de ont­hul­ling en inze­ge­ning van zijn borst­beeld?

Dit jaar, 500 jaar later, wordt op Pink­ste­ren het do­cu­ment van onze paus Fran­cis­cus over de her­vor­ming van kracht: de her­vor­ming van de enorme hië­rar­chische be­stuurs­laag in het Vati­caan. Die moet nu gericht gaan wor­den op de kern: de ver­kon­di­ging van het Evan­ge­lie. Paus Adrianus heeft daar 500 jaar gele­den al van gedroomd en zich voor ingezet.

Het borst­beeld is vervaar­digd door de beeld­hou­wer en restaurateur Jan Tolboom uit Leus­den. Jan heeft al vele beel­den voor de Basiliek gemaakt. Bij­voor­beeld het grote 4 meter hoge beeld mid­den op de voor­ge­vel, van Jezus met het kruis, als ‘Redder van de Wereld’. Het borst­beeld is gefi­nan­cierd door enkele pa­ro­chi­anen alsmede door de Stich­ting Pro­mo­tie Basiliek en wordt ge­schon­ken aan de pa­ro­chie.

Wie is paus Adrianus VI?

Hij werd geboren op 02-03-1459 te Utrecht als Adriaan Floris Boeyens; zijn vader Floris was scheepstimmerman en zijn moe­der heette Gertruid. Hij stu­deerde in Leuven en werd in 1490 pries­ter gewijd. Tijdens de jeugd van keizer Karel V was hij zijn leer­mees­ter en later zijn raadsheer. Op 09-01-1522 werd hij tot paus gekozen, dat had hij nooit geambieerd. Bij de pauskro­ning op 13-08-1522 koos hij als devies in het paus wapen: ‘Wees gedul­dig en houd stand’.

Paus Adrianus VI ondervond een enorme weerstand tegen zijn her­vor­mings­plannen. Hij was een sober man, met een zeer sterke morele in­te­gri­teit, en probeerde allerlei geldverslin­dende gewoontes, voor­rechten en de aflaten­handel af te schaffen. Hij werd van alle kanten tegen­ge­werkt door kar­di­na­len en bis­schop­pen, die hun macht en belangen wil­den behou­den. In brieven aan zijn tijd­ge­noot Erasmus van Rotter­dam beklaagde hij zich daarover. Onder die enorme druk ging zijn ge­zond­heid achteruit en overleed hij op 14-09-1523.  

Wat heeft paus Adrianus VI voor de kerk betekend?

Paus Adrianus heeft zich ingezet voor een dras­tische her­vor­ming van de kerk; dat bleek én blijkt heel moei­lijk te zijn. Maar hij heeft het goede voor­beeld gegeven. Ook zag hij onder meer hel­der in dat de wor­tels van de Re­for­ma­tie gelegen waren in de alom heersende misstan­den. Die drongen van boven af, vanuit de Romeinse be­stuurs­laag, door tot in de lagere niveaus van de kerk.

Waarom een borst­beeld van Paus Adrianus VI in de Basiliek?

Paus Fran­cis­cus wil sinds zijn verkie­zing in 2013 - waarbij nog ter sprake kwam om de naam van Adrianus aan te nemen - dat de kerk zich nu echt we­reld­wijd gaat vernieuwen. Dan moet de kerk, geïnspireerd door de H. Geest, een ‘Missio­naire omkeer’ gaan maken. En daar­mee op weg gaan naar een Synodale kerk. In die kerk wor­den alle gedoopte mensen volop betrokken. In het Bisdom Breda heeft de aftrap van dit Synodale proces eind 2021 in de Basiliek plaats­ge­von­den. Als deze ‘Missio­naire omkeer’ op den duur zou gaan slagen, zou paus Adrianus daarover waar­schijn­lijk zeer verheugd zijn.

Wat heeft paus Adrianus VI gemeen met de andere 2 Pausen in de Basiliek?

Op ini­tia­tief van de hui­dige en van de voor­gaande pastoor staan er 2 beel­den - vervaar­digd door Jan Tolboom - van pausen in de Basiliek: van paus Johannes XXIII en paus Johannes Paulus II. Beiden hebben iets gemeen met Adrianus. Johannes XXIII werd in 1958 tot paus gekozen en riep in 1959 het tweede Vati­caans Concilie bijeen om de kerk weer bij de tijd te brengen. Dat is, ruim 60 jaar later, nog niet echt gelukt.

Johannes Paulus II was de eerste niet-Italiaan, sinds Adrianus, die in 1978 tot paus werd gekozen. Hij was de eerste paus die echt de wereld introk, hij bezocht meer dan 100 lan­den; in 1985 óók Neder­land. Toen heeft hij Adrianus geprezen voor zijn open­lijke schuld erken­ning in 1523 van de gees­te­lij­ke mis­bruiken in top van de kerk.

Jan Bedaf,
Frans van den Bosch (pas­to­raal assis­tent)


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose