• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veertigdagentijd 2022

‘Je land is je leven’

gepubliceerd: dinsdag, 22 februari 2022

De veer­tig­da­gen­tijd nodigt ons elk jaar opnieuw uit tot extra be­zin­ning en ver­die­ping, als voor­be­rei­ding op het hoog­feest van Pasen. Dit jaar willen we dit extra sti­mu­leren aan de hand van het campagne­pro­ject van de Vas­ten­ac­tie ‘Je land is je leven’ en van het hon­gerdoek ‘U geeft mijn voeten de ruimte’.
Dit hon­gerdoek zullen we laten rond­gaan in al onze kerken, ook in de Immanuel­paro­chie, als extra bron van in­spi­ra­tie in de li­tur­gie van die zater­dag/zon­dag. Tijdens die­zelfde vie­ring willen we ook aan­dacht geven aan de Vas­ten­ac­tie en collec­te­ren voor dit goede doel.

Hongerdoek

Het hon­gerdoek ontstond aan het begin van de corona­pan­de­mie in het atelier van kunstenares Lilian Moreno Sánchez in Augs­burg. Ze ont­wik­kelde de ideeën voor de afbeel­ding al in 2019, maar nu kregen deze ideeën een andere lading doordat de wereld ver­an­der­de. Het virus legt grenzen op en con­fron­teert ons met de kwets­baar­heid van een mens. Met het hon­gerdoek wil de kunstenares de hoop delen dat een betere wereld moge­lijk is als we samen verant­woor­de­lijk­heid nemen voor elkaar. In die hoop sluit ze niet haar ogen voor de harde reali­teit: in deze hon­gerdoek staat dan ook de span­ning tussen het lij­den en de hoop op een beter leven centraal.

6 maart         Hoeven
13 maart         Fijnaart
13 maart         Zeven­bergen
26 maart    Bosschen­hoofd
26 maart         Zeven­bergsche Hoek
27 maart         Oud Gastel
27 maart     Ouden­bosch

Petra Mergaerts
Pas­to­raal werker

H. Bernardus van Clairveaux pa­ro­chie te Ouden­bosch
Immanuel­paro­chie te Zeven­bergen

Vasten challenge
23 maart 2023

Een dag van vasten, gebed en geloofsver­die­ping, naasten­liefde

‘U geeft mijn voeten de ruimte’

Pro­gram­ma

12.00 - 12.30 uur: oecu­me­nisch mid­dag­ge­bed in de basiliek van Ouden­bosch
17.30 - 18.30 uur: sobere / vriend­schaps­maal­tijd in de Pastorije te Ouden­bosch
18.30 - 20.30 uur: be­zin­nings­avond ‘U geeft mijn voeten de ruimte’
in de Pastorije, Fenkel­straat 28 te Ouden­bosch

Oecu­me­nisch Samen­wer­kings­ver­band H. Bernardus­paro­chie
en Pro­tes­tantse Ge­meen­ten te Ouden­bosch en Oud-Gastel / Kruisland

 Voor maal­tijd en be­zin­nings­avond vóór 18 maart aanmel­den bij: info@bernardus­paro­chie.nl 
of tel. 0165-330 502 (bereik­baar op werk­da­gen tussen 9.00 - 12.00 uur)
Voor de maal­tijd geldt een vrije gift t.b.v. de Vas­ten­ac­tie 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose