• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Biddend voorbereiden op Pasen

gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2016
Biddend voorbereiden op Pasen

Een van de Hoog­feesten die we in het ker­ke­lijk jaar mogen vieren is het Hoog­feest van Pasen. Als voor­be­rei­ding op het paas­feest kennen we een voor­be­rei­dings­tijd van veer­tig dagen. In het verle­den werd deze tijd van be­zin­ning vooral aangeduid als vas­ten­tijd. Te­gen­woor­dig wordt vaker de term veer­tig­da­gen­tijd gebruikt. Net zoals de gebruikte bena­ming veran­dert, ver­an­de­ren ook de gebruiken.

Vroe­ger bestond de voor­be­rei­ding op Pasen over het alge­meen uit streng vasten en het bekende snoeptrommeltje. Te­gen­woor­dig wordt er meer en meer gezocht naar een eigen­tijdse invulling. Som­mi­ge mensen kiezen er bewust voor om in deze periode afscheid te nemen van Facebook, extra aan­dacht te beste­den aan de partner of het gezin of meer tijd vrij te maken voor het spi­ri­tu­ele, het trans­cen­dente, voor God. Anderen kiezen ervoor om iedere dag een stuk uit de Bijbel te lezen of om iedere dag vijf minuten stil te zijn en te bid­den.

Een van de moge­lijk­he­den die zich hierbij voordoet is de dage­lijkse medi­ta­tie op

www.ignatiaansbid­den.org.

Op 10 februari 2016, Aswoens­dag, start de digitale 40-dagen­re­traite “Eindeloos gedul­dige liefde”. In aan­slui­ting hierop wil ik voor­stel­len om weke­lijks samen te komen om te delen in onze erva­ringen tij­dens de veer­tig­da­gen­tijd. Een groep bestaat uit 8 tot 10 personen. Het tijdstip van samen­ko­men hangt af van de moge­lijk­he­den die ie­der­een heeft. “Dit kunnen we bespreken tij­dens een in­for­mele sa­men­komst op don­der­dag 4 februari om 20.00 uur in de pastorie van de basiliek.”

Je kunt je opgeven bij Stefan Lange 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose