• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vieringen in de Basiliek live te volgen

gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2020

Op zon­dag 6 de­cem­ber is gestart met proefuitzen­dingen van de Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag in de Basiliek in aanloop naar het ko­men­de Kerst­feest wanneer van alle vie­rin­gen een live­stream wordt aangebo­den. Ook in de toe­komst zullen de vie­rin­gen op zon­dag zijn te volgen. Dit ini­tia­tief vloeit recht­streeks voort uit een pa­ro­chie­bij­een­komst over pa­ro­chievitalise­ring, die in het voor­jaar is gehou­den.

Uit die bijeen­komst van pa­ro­chi­anen en het pas­to­raal team zijn een aantal actie­pun­ten naar voren geko­men. Een daar­van is om met de Goede Bood­schap van Jezus meer naar buiten te gaan tre­den, ook met digitale mid­de­len. Be­gon­nen wordt met de vie­rin­gen op zon­dag in de Basiliek aan te bie­den. Later zal ook onder meer naar moge­lijk­he­den voor catechese wor­den gezocht.

Het pas­to­raal team heeft in sep­tem­ber besloten om de moge­lijk­heid voor live­stream te gaan onder­zoeken. De Stich­ting Pro­mo­tie Basiliek bleek bereid te zijn dit project te fi­nan­cieren en te gaan beheren. In een korte tijd is door vrij­wil­li­gers dit project opgepakt en ge­rea­li­seerd. Zo heeft Ben Goderie mee­ge­werkt en onder andere voor een stabiele in­ter­netverbin­ding gezorgd. Een team van vrij­wil­li­gers zal voor de organi­sa­tie en uit­voe­ring gaan zorgen.

Jan Bedaf, Stich­ting Pro­mo­tie Basiliek
Frans van den Bosch, pas­to­raal assis­tent

Live-stream bekijken:

  • Ga naar de web­si­te www.kerk­dienstgemist.nl
  • Voer daar in het zoekvenster ‘Vind uw kerk’ in: Basiliek Ouden­bosch; 
  • klik op ‘Naar kerk’, en je komt in het menu van de Basiliek; 
  • klik in dat menu op de datum van de vie­ring die je wilt bekijken.
Of klik op deze link "kerk­dienst basiliek"

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose