• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Inloopochtenden voor nabestaanden

Dinsdag 30 april van 10.00 uur tot 11.30 uur

gepubliceerd: zaterdag, 2 maart 2019

Op ini­tia­tief van diaken Peter Hoefnagels is in mei 2015 de werk­groep Rouw­be­zoek Ouden­bosch-Hoeven-Bosschen­hoofd van start gegaan. De leden van de werk­groep bezoeken namens de pa­ro­chie nabe­staan­den van overle­den pa­ro­chi­anen en overhan­digen een boekje met troost­volle teksten. Uit de reacties van de bezochte mensen blijkt dat in een dui­de­lijke behoefte wordt voor­zien. In 2018 is daarom ook be­gon­nen met inloop­och­ten­den voor nabe­staan­den van overle­den pa­ro­chi­anen uit Ouden­bosch, Hoeven EN Bosschen­hoofd. De bij­een­komsten wor­den goed bezocht en wor­den op prijs gesteld. De sfeer is onge­dwon­gen. Met een kop koffie of thee, en wat er bij, wor­den eigen erva­ringen uitgewisseld over hoe om te gaan met rouw en wordt vooral naar elkaar geluisterd.

Op 19 februari vond de 3e inloop­och­tend plaats. In de sfeer­volle Cuypers­zaal opende diaken Hoefnagels de bij­een­komst, waarbij ongeveer 16 mensen aanwe­zig waren. Aan een van de nabe­staan­den was van te voren gevraagd om tij­dens de bij­een­komst kort in te gaan op de bele­ving van zijn rouw­pro­ces en om zijn erva­ringen en de lessen die hij heeft geleerd te delen. Na zijn als waarde­vol ervaren inlei­ding haakten vele aanwe­zigen daarop in met hun eigen erva­ringen en inzichten. De volgende inloop­och­tend is op dins­dag 30 april van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’.

We kijken terug op fijne bij­een­komsten. Bent u - als vrij­wil­li­ger - geïn­te­res­seerd in de ac­ti­vi­teiten van de werk­groep, wilt u aan een korte intro­duc­tie­bij­een­komst deelnemen waarbij een aantal vaar­dig­he­den wor­den geoefend, en woont u in Bosschen­hoofd, Hoeven of Ouden­bosch, laat het ons weten. Als u een berichtje stuurt met uw naam, adres en tele­foon­num­mer naar team­assis­tent Eric Roovers via team­assis­tent@bernardus­paro­chie.nl nemen we contact met u op.

namens de werk­groep Rouw­be­zoek,


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose