• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijeenkomst over brief van paus Franciscus

maandag 24 september

gepubliceerd: maandag, 27 augustus 2018

Onlangs is een nieuwe brief van paus Fran­cis­cus ge­pu­bli­ceerd. De brief wordt genoemd naar de eerste woor­den ‘Gaudete et exsultate’, ‘Wees blij en juich’. In de onderti­tel van de brief wordt kort en bon­dig het thema weerge­ge­ven: ‘Over de roe­ping tot hei­lig­heid in deze wereld’. De brief is gericht aan alle gelo­vi­gen.

Een be­lang­rijke vraag waar veel mensen in onze tijd mee worstelen is waarom het zo moei­lijk is om echt gelukkig te zijn. Waarom gaan we in op zoveel aflei­dingen in ons leven, terwijl we voor wat we in ons hart echt be­lang­rijk vin­den weinig tijd hebben? Op deze en andere vragen wil de paus in zijn brief een ant­woord geven. ‘Diep in ons hart willen we eigen­lijk echt gelukkig wor­den en in vrede met de mensen om ons heen leven. Wat moeten we daarbij voor ogen hou­den, wat daarvoor doen? Als we de verhalen in de Bijbel erop nalezen, zien we dat mensen in alle tij­den daar­mee worstel­den, maar vooral dat Jezus zich ons lot heeft aange­trok­ken en ons, namens God de Vader, wil helpen om echt gelukkig te wor­den. Daarover gaat zijn Blijde Bood­schap.’

In het kader van de ac­ti­vi­teiten in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ or­ga­ni­seert de pa­ro­chie op maan­dag 24 sep­tem­ber een bij­een­komst over de brief van de paus. Na een korte inlei­ding wordt in groepen ge­spro­ken over de vragen die in de brief aan de orde wor­den gesteld en over de ant­woor­den die de paus ons vanuit het geloof voorhoudt. Teksten uit de brief wor­den tij­dens de bij­een­komst uit­gereikt. De bij­een­komst staat open voor alle pa­ro­chi­anen en wordt geleid door leden van het pas­to­raal team.

U bent van harte welkom om 19.30 uur in de Cuypers­zaal (ingang ‘de Pelgrim 1’aam de achterzijde van de Basiliek). De bij­een­komst wordt omstreeks 21.30 uur afgesloten. In ver­band met de organi­sa­tie wordt het prijs gesteld als u zich aanmeldt bij de pastorie in Ouden­bosch, tele­foon­num­mer 0165 330 502 op werk­da­gen tussen 09.00 uur en 12.00 uur, of met een email naar team­assis­tent@bernardus­paro­chie.nl.

Hier het in­for­ma­tie­blad 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose