• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kledinginzameling voor Zuid-Soedan

woensdag 17 oktober 2018 van 18.00 uur tot 19.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 3 augustus 2018
Kledinginzameling voor Zuid-Soedan

In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hon­gers­nood uit­ge­roe­pen in delen van Unity State (Zuid-Soedan). Dit land kampt al jaren met een bur­ger­oor­log en droogte en het weinige geld dat be­schik­baar is, besteedt de rege­ring aan wapens. De VN hebben gewaar­schuwd voor een snelle versprei­ding van de hon­gers­nood als er niet wordt ingegrepen. Het World Food Programme rappor­teert dat 40% van de bevol­king (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan hon­ger en ondervoe­ding. De oorlog heeft de land­bouw volle­dig verwoest. Water­putten zijn vernie­tigd en de infra­struc­tuur is onbruik­baar. De ge­zin­nen, voor­na­me­lijk boeren, hebben het weinige dat ze nog hebben volle­dig gebruikt en kunnen geen kant op. Het vee is verloren gegaan en hun gereed­schap is vernie­tigd. Maan­denlang hebben ze moeten leven van de planten die ze kon­den vin­den en de enkele vissen die ze kon­den vangen. De droogte blijft ook aan­hou­den. Al meer dan twee jaar heeft het niet geregend in Zuid-Soedan en de bevol­king is voor de voedsel­voor­zie­ning af­han­ke­lijk van water­putten. Als er niet wordt ingegrepen zal de helft van de bevol­king, waar­on­der méér dan 200.000 jonge kin­de­ren, slacht­of­fer wor­den van de hon­gers­nood.

Cordaid heeft een pro­gram­ma ont­wik­keld om de bevol­king van Zuid-Soedan te helpen. De organi­sa­tie gelooft in hulp die struc­tu­reel is en daarom zijn er hulppakketten gemaakt die de bevol­king onder­steunen om hun eigen voedsel­voor­zie­ning weer op gang te krijgen. Cordaid wil 3.800 huis­hou­dens (11.400 mensen) voor­zien van zo’n pakket, dat bestaat uit een vissersuitrus­ting, land­bouw­gereed­schap en zaden. Eén pakket kost € 75,00. Met deze pakketten kunnen ge­zin­nen weer zelfvoor­zienend wor­den.

Met de kle­dinginzameling in Ouden­bosch wordt een concrete bijdrage geleverd aan dit pro­gram­ma. Daarbij telt elke ingezamelde kilo. Zo kunnen we met de opbrengst van 350 kilo textiel een gezin helpen met een vissersuitrus­ting en met 750 kilo kunnen we één gezin een compleet hulppakket, inclusief gereed­schap en zaden, aanbie­den. Cordaid werkt in Zuid-Soedan voor een deel zelf­stan­dig en voor een deel samen met een lokale hulp­orga­ni­sa­tie.

Ouden­bosch kan met de kle­dinginzameling van vele kilo´s daad­wer­ke­lijk helpen! Helpt u mee? Lever uw ongebruikte kle­ding dan in op woens­dag 17 ok­to­ber tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij een van de kerken: de Basiliek, de Paulus­kerk of de Hervormde kerk in de Fenkel­straat. We rekenen op uw hulp. Mocht het nodig zijn dan kan de kle­ding bij u thuis wor­den op­ge­haald. U kunt daarvoor contact opnemen met de familie Tilleman, tele­foon­num­mer 0165 312 126.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose