• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bisdom Breda bouwt verder aan een missionaire kerk in 5 pastorale zones

gepubliceerd: maandag, 26 juni 2023

Bis­schop Liesen vraagt de pa­ro­chies van zijn bisdom in vijf pas­to­rale zones intensief met elkaar samen te werken om gestalte te geven aan de Missio­naire Kerk. Tijdens een studie­dag voor de pas­to­rale beroeps­krachten van het bisdom, op woens­dag 21 juni, zijn de pas­to­rale zones ge­pre­sen­teerd. De keuze voor de Missio­naire Kerk door de bis­schop is door vica­ris-generaal Norbert Schnell toe­ge­licht en met de deel­ne­mers be­spro­ken.

Werken aan de Missio­naire Kerk vraagt om een pas­to­rale beke­ring. De bis­schop van Breda realiseert zich dat ver­trouwde pas­to­rale werk­wij­zen niet meer voldoen. Het geloof van de Kerk is in de samen­le­ving nau­we­lijks nog bekend. Pa­ro­chies (pastores, be­stuur­ders en pa­ro­chi­anen) moeten ‘er op uit trekken’ om het Goede Nieuws van Jezus Christus te laten klinken. Dat vraagt niet alleen een aanpas­sing van werk­wij­zen, maar ook nieuwe wijzen van denken en beleven. Het vraagt om een nieuwe cultuur in de pa­ro­chies.

Twee jaar gele­den pre­sen­teerde bis­schop Liesen zijn visie op de Missio­naire Kerk. Mede door zijn sterke stimulans en de samen­wer­king met chris­te­lijke partners kon in het voor­jaar van 2022 een grote missio­naire con­fe­ren­tie in Breda plaats­vin­den, met meer dan 1000 deel­ne­mers. In het najaar van 2022 werd de staf van het bisdom gereor­ga­ni­seerd, om alle aan­dacht te kunnen richten op de Missio­naire Kerk. Daarna zijn vanuit het bisdom gesprekken gevoerd met de pas­to­rale teams in de pa­ro­chies, met de pa­ro­chie­besturen en met de besturen van de Caritas In­stel­lingen. Aan allen werd gevraagd hoe zij bij kunnen dragen aan een meer Missio­naire Kerk. De gesprekken maakten dui­de­lijk dat pa­ro­chies hulp nodig hebben om de missio­naire opdracht uit te voeren. Zoals Jezus zijn eerste leer­lin­gen twee aan twee uitzond, zo vraagt bis­schop Liesen zijn pa­ro­chies om elkaar die hulp te geven.

Meer dan op een reorgani­sa­tie van de pa­ro­chies zet de bis­schop in op een renovatie. Hij vraagt pa­ro­chies niet om te fuseren, maar om samen met het bisdom missio­nair beleid te ont­wik­ke­len, en elkaar te helpen bij het maken van vernieuwende keuzes. Het samen­wer­ken in pas­to­rale zones is mede inge­ge­ven door de sug­ges­ties die gedaan zijn in 2021 voor de wereld­kerk in het do­cu­ment “De pas­to­rale beke­ring van de pa­ro­chie­ge­meen­schap”. Elke zone zal daarbij eigen accenten kunnen leggen. De ene zone zal wellicht sterker willen inzetten op Alpha­cur­sussen, een ander op het pas­to­raat voor jonge ge­zin­nen, en weer een ander op diaconale ini­tia­tie­ven. De bis­schop heeft in elke zone een gedele­geerde benoemd die namens hem het missio­nair proces in de zone zal gaan lei­den. Elke gedele­geerde vormt daartoe een Missio­nair Team voor de zone, dat het missio­nair beleid gaat uit­zet­ten. De teams wor­den zo samen­ge­steld dat er vooral pa­ro­chi­anen in zitten die elkaar met hun ver­schil­lende talenten aanvullen, en die zich door de H. Geest durven laten lei­den.

Het bisdom heeft een bro­chu­re uitge­ge­ven waarin de keuze voor de Missio­naire Kerk en de keuze voor de pas­to­rale zones is ver­woord. De deel­ne­mers aan de studie­dag op 21 juni kregen de eerste exemplaren van deze bro­chu­re. Belang­stel­len­den kunnen een bro­chu­re bij het bisdom Breda opvragen.

Het bisdom heeft een bro­chu­re uitge­ge­ven waarin de keuze voor de Missio­naire Kerk en de keuze voor de pas­to­rale zones is ver­woord. De deel­ne­mers aan de studie­dag op 21 juni kregen de eerste exemplaren van deze bro­chu­re. Belang­stel­len­den kunnen een bro­chu­re bij het bisdom Breda opvragen.

Pas­to­rale zones in beeld

Zeeland:

5 pa­ro­chies


H. Andreas­paro­chie (Oost­burg), Elisabeth-pa­ro­chie (Terneuzen), Pa­ro­chie H. Maria Sterre der Zee (Hulst), H. Maria Pa­ro­chie Walcheren (Middel­burg), H. Pater Damiaan­paro­chie (Goes)Brabantse Wal:

6 pa­ro­chies


Lievevrouwe­paro­chie (Bergen op Zoom), pa­ro­chie De Bron (Hooger­heide), Pa­ro­chie O.L.V. in het Woud (Wouw), St. Norbertus­paro­chie (Roosendaal), St. Anna­paro­chie (Steen­bergen), St. Christoffel­paro­chie (Hals­te­ren)Midden:

5 pa­ro­chies


St Fran­cis­cus­paro­chie (Rucphen), Pa­ro­chie Christus Koning (Zundert), H. Maria­paro­chie (Etten-Leur), H. Bernardus van Clairvaux­paro­chie (Ouden­bosch), Immanuel­paro­chie (Zeven­bergen)Breda:

5 pa­ro­chies


Pa­ro­chie H. Familie (Breda Zuid-Oost), Pa­ro­chie Breda-Centrum, H. Au­gus­ti­nus­paro­chie (Breda Noord), H. Maria Magdalena­paro­chie (Breda West), H. Maxi­mi­liaan Kolbe­paro­chie (de Poolse Geloofs­ge­meen­schap)Oosterhout:

6 pa­ro­chies


H. Catharina­paro­chie (Oosterhout), pa­ro­chie St Jan de Doper (Alphen), St. Elisabeth pa­ro­chie (Raamsdonksveer), Pa­ro­chie Dongen Klein Dongen Vaart, H. Geest­paro­chie (Rijen), Vijf Heiligen pa­ro­chie (Made)


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose