• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ziekenzalving

gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020

Erns­tig zieken of ster­ven­den hebben recht op onze zorg, aan­dacht en gebed. Het sacra­ment van de zie­ken­zal­ving is op dit zorgend omgaan met zieken geënt. En als mensen zich in zo’n situatie al aangespoord voelen om elkaar te onder­steunen bij ziek-zijn, dan is God zeker niet afwe­zig. Hij wil op dit moment zijn onvoor­waar­de­lijk ‘ja’ tegen­over deze mens herhalen in het sacra­men­tele teken van de Zie­ken­zal­ving.

Dit sacra­ment kan veel troost, heil en ver­lich­ting bie­den, zowel bij de zieke als bij de andere aanwe­zigen. Het geeft uitdruk­king aan ons geloof dat, zelfs waar onze han­den de zieke moeten loslaten, er de han­den van God zijn aan wie wij de zieke mogen toe­ver­trou­wen.

Prak­tisch

Wanneer iemand erns­tig ziek is en de zie­ken­zal­ving wil ont­van­gen kunt u contact opnemen met pastoor Maickel Prasing of met team­assis­tent Eric Roovers, (06) 165 40 840. Het is raad­zaam om met de toedie­ning van dit sacra­ment niet te wachten tot het allerlaatste moment. Niet voor niets heet dit sacra­ment ook zie­ken­zal­ving. Het is bedoeld als steun tij­dens het ziek­bed. Tevens kan de zieke zelf dit sacra­ment dan meer bewust beleven.

Jaar­lijks wordt in Oud Gastel het Triduüm geor­ga­ni­seerd en zijn er in Ouden­bosch (eerste vrij­dag in sep­tem­ber) en Hoeven (eerste vrij­dag in ok­to­ber) eucha­ris­tie­vie­ringen waarin de moge­lijk­heid wordt gebo­den de zie­ken­zal­ving te ont­van­gen.

. Contact­personen zijn:

  • voor Hoeven: mw. T. de Rooij, (0165) 503 735
  • voor Oud Gastel: mw. M. Ernest, (0165) 511 974
  • voor Ouden­bosch: mw. C. Snij­ders, (0165) 316 442


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose