• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Financiën

gepubliceerd: dinsdag, 3 januari 2023

De com­mis­sie Fi­nan­ciën van de Bernardus­paro­chie beheert de diverse gel­den.

Kerk­ba­lans

Om het pas­to­rale werk te kunnen voor­zet­ten en uitbrei­den, geloofs­acti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren en kerk­ge­bouwen te onder­hou­den is de pa­ro­chie af­han­ke­lijk van uw fi­nan­ciële bijdrage. Ze ont­vangt geen subsidies, behalve voor het on­der­houd van monu­menten. Van pa­ro­chi­anen wordt daarom verwacht dat ze deelnemen aan het pa­ro­chie­fonds. De Actie Kerk­ba­lans, die jaar­lijks in januari wordt gehou­den, is daarop gericht. Dus als u het waarde­vol vindt dat ook in de toe­komst kin­de­ren kunnen wor­den gedoopt, hun eerste communie kunnen vieren en kunnen wor­den gevormd, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waar­dig afscheid kunnen nemen van onze dier­ba­re over­le­de­nen is uw bijdrage nood­za­ke­lijk, nu en in de toe­komst.

Pa­ro­chiebijdrage

Jaar­lijks adviseert het Bisdom van Breda een minimum pa­ro­chiebijdrage per huis­hou­den per jaar. Voor 2023 is die vast­ge­steld op € 156,00. Uw bijdrage kunt u overmaken op reke­ning­num­mer NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van R.K. Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux onder vermel­ding van pa­ro­chiebijdrage.

Tarieven

Over­een­koms­tig de richt­lij­nen van het Bisdom van Breda gel­den voor het verlenen van ker­ke­lijke diensten in 2023 de volgende tarieven:

 • Huwe­lijks­vie­ring € 690,00
 • Uitvaart­dienst in een kerk (incl. avond­wake) € 690,00
 • Dienst in het crematorium of op de begraaf­plaats
  zon­der voor­af­gaande dienst in een kerk € 460,00
 • Jubileum­vie­ring € 345,00
 • Stipendium (mis­in­ten­tie) € 12,00

Aan pa­ro­chi­anen, die in de afgelopen drie jaar een pa­ro­chiebijdrage hebben betaald, wordt die bijdrage in min­dering gebracht op het tarief. Voor het toedienen van het doopsel, voor deelname aan de eerste communie en voor het toedienen van het vormsel wordt gevraagd om de minimum pa­ro­chiebijdrage voor het be­tref­fen­de jaar te voldoen. Een reeds betaalde bijdrage in dat jaar wordt daarop in min­dering gebracht.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose