• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doneren

gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2023
Doneren

De pa­ro­chie en de kerk hebben een bij­zon­dere plaats in het leven van vele mensen. Bij­zon­dere vie­rin­gen zoals een doopsel, een huwe­lijk of een uit­vaart kunnen een onuitwis­ba­re indruk maken. Maar ook buiten het kerk­ge­bouw vindt het pas­to­raat plaats en zijn de pastores actief.

Na­tuur­lijk kunt u inci­denteel doneren. Mis­schien bent u vergeten om een bijdrage te doen toen uw kindje werd gedoopt (we vragen van doop­ou­ders hier­voor de geadviseerde minimale pa­ro­chiebijdrage per huis­hou­den per jaar te voldoen). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken.

Nalaten­schap

In uw testa­ment kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook de pa­ro­chie tot (mede)erfgenaam benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het pa­ro­chie­werk uw nalaten­schap moet wor­den besteed.

U kunt de pa­ro­chie op twee manieren in uw testa­ment opnemen: in de vorm van een legaat of door een erf­stel­ling. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. Een erf­stel­ling is een percentage van de nalaten­schap. De pa­ro­chie is dan samen met anderen verant­woor­de­lijk. Een nota­ris maakt voor u een testa­ment op. Hieraan zijn kosten verbon­den. Een eerste oriën­te­rend gesprek is vaak kosteloos. De pa­ro­chie in­for­meert u graag over de moge­lijk­he­den en de zin­volle beste­ding van erf­stel­lingen en legaten.

ANBI status van de pa­ro­chie

Aangezien de pa­ro­chie een ANBI status heeft kan dit bij een schen­king of donatie belas­ting-tech­nisch voor­de­len bie­den i.v.m. de aftrek van deze giften of donaties.
Hier­on­der vindt u de gegevens van onze pa­ro­chie m.b.t. de ANBI status

De volle­dige publi­ca­tie van de ANBI vindt u hier ANBI

Formulier met betrek­king tot perio­dieke giften “ Over­een­komst perio­dieke gift in geld” 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose