• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eerste Heilige Communie

gepubliceerd: donderdag, 2 november 2023
Eerste Heilige Communie

Het ver­volg op het doopsel is het volle­dig meevieren van de Eucha­ris­tie en het ont­van­gen van de heilige Communie. In dit sacra­ment komt Jezus tot ons in het heilig Brood. Zo wil Hij ons laten delen in zijn ver­rij­ze­nis en wil Hij ons geloof voe­den. Wij van onze kant voelen ons als geloofs­ge­meen­schap met God en met elkaar verbon­den. We drukken uit dat wij in navol­ging van Jezus een leven willen lei­den van breken en delen, van liefde en zorg voor elkaar en onze wereld.

De Eerste Communie is de eerste volle­dige deelname aan de Eucha­ris­tie voor katho­liek gedoopte kin­de­ren. De gewoonte is dat dit plaats­vindt als het kind zeven of acht jaar oud is (groep 4). De meest geschikte leef­tijd hier­voor wordt echter bepaald door de ouders / ver­zor­gers, omdat net als bij de doop het kind nog te jong is om zelf te beslissen.

Prak­tisch

Aan de hand van een project met verhalen, spel- en knutsel­acti­vi­teiten wor­den kin­de­ren voor­be­reid op hun Eerste Communie en ont­dek­ken ze, samen met hun ouders, de kernhan­de­lin­gen van de Eucha­ris­tie en de bete­ke­nis daar­van.

In 2024 zijn de vie­rin­gen van de Eerste Communie op zater­dag 11 mei om 10.30 uur in de Lau­ren­tius­kerk in Oud Gastel, op zater­dag 8 juni in de kapel van Bovendonk in Hoeven en op zater­dag 15 juni in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch. De uit­no­di­ging voor de in­for­ma­tie­bij­een­komst en in­for­ma­tie over de moge­lijk­heid om aan te mel­den kunt u lezen in deze PDF:

Contact­personen


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose