• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Projecten Caritas

gepubliceerd: woensdag, 22 november 2023
Projecten Caritas

Parochiële Caritasin­stel­ling (PCI) Heilige Bernardus van Clairvaux.

Doel PCI

Elke pa­ro­chie heeft naast een pa­ro­chie­bestuur ook een zelf­stan­dig func­tio­ne­rende PCI, waar­van de be­stuurs­le­den, voor­ge­dragen vanuit de pa­ro­chie, door de bis­schop zijn benoemd. Het doel van de PCI is om vanuit de pa­ro­chie het diaconale gezicht te zijn. De PCI onder­steunt mensen in nood met fi­nan­ciële mid­de­len, in­di­vi­dueel maar ook per groep in de directe omge­ving maar ook ver weg.

Bestuur PCI

Het PCI-bestuur bestaat momenteel uit vier leden: Monique Dirven (voor­zit­ter), Mirjam Koenraadt (se­cre­ta­ris), Ad van Tete­ring (pen­ning­mees­ter) en Kees de Bruijn (bestuurslid).
Pastor Petra Mergaerts is namens het pas­to­raal team adviseur van het bestuur.
Monique Dirven is tevens de schakel met de werk­groep Diaconie.

In­kom­sten PCI

De PCI heeft 3 bronnen van in­kom­sten:
1. be­zit­tin­gen in de vorm van gron­den
2. vermogen
3. maan­de­lijkse caritas­col­lec­ten

Uitgaven PCI

Het bestuur van de PCI bepaalt hoe de opbrengsten wor­den ver­deeld. Er is gekozen om het beschik­ba­re budget gelijk te ver­de­len voor steun aan mensen in de naaste omge­ving en voor onder­steu­ning van doelen in ont­wik­ke­lings­lan­den.

Dichtbij huis, voor inwoners van de Ge­meen­te Halder­berge en van Stan­daard­bui­ten in de Ge­meen­te Moer­dijk, zorgt de PCI voor die mensen die tussen de wal en het schip zijn geraakt. Door middel van een inci­den­tele fi­nan­ciële bijdrage, wordt enige ver­lich­ting gebracht in vaak schrijnende nood. 

Om op het spoor van de noden van mensen uit de Bernardus­paro­chie te komen, wordt nauw samen­ge­werkt met maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties in Halder­berge en Moer­dijk. Zij kennen immers de mensen en hun problemen en zo vindt er een goede selectie van aan­vra­gen plaats. Niet alle mensen die in fi­nan­ciële moei­lijk­he­den zijn geraakt, kunnen name­lijk op de ge­meen­telijke bijstandswet terugvallen.

Ook kan er door in­di­vi­duele mensen recht­streeks of via het pas­to­rale team bij de PCI wor­den aangeklopt voor onder­steu­ning.

Daar­naast wordt o.a. een fi­nan­ciële bijdrage gegeven aan organi­sa­ties in de Bernardus­paro­chie die zich inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals het triduüm in Oud Gastel en de plaat­se­lijke afdelingen van ‘De Zonnebloem’. Ook donaties aan de Voedsel­bank en ont­moe­tingshuis ’t Stoofje zijn gebruike­lijk, zodat ze hun goede werk kunnen blijven voort­zet­ten. En met Kerst zorgen we elk jaar via de ge­meen­te (met respect voor de privacy) voor een fi­nan­cieel extraatje aan alle huis­hou­dens die in de schuld­hulp­ver­le­ning zitten.

Als het gaat om de onder­steu­ning van projecten in ont­wik­ke­lings­lan­den wordt vooral aan­ge­slo­ten bij mis­sio­na­rissen en ont­wik­ke­lings­wer­kers uit onze Bernardus­paro­chie. Verder ver­zorgen we de collec­te­s voor lan­de­lijke organi­sa­ties, zoals de Advents- en Vas­ten­ac­tie en de Week van de Neder­landse Mis­sio­na­ris. Voor de keuze van ‘eigen’ doelen voor de maan­de­lijkse Caritas­col­lec­ten wordt nauw samen­ge­werkt met de werk­groep Diaconie, die de projecten aandraagt en de PCI van ach­ter­grondin­for­ma­tie voorziet voor de uitleg bij de collecteaan­kon­di­gingen.

Contact: caritas@bernardus­paro­chie.nl

Bankreke­ning NL84 RABO 0141 1057 04
t.n.v. Parochiële Caritasin­stel­ling H. Bernardus van Clairvaux


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose