• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Projecten Caritas

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020
Projecten Caritas

De maan­de­lijkse caritas­col­lec­te, elk eerste week­ein­de van de maand, is bij de meesten van u wel bekend. Maar wat de Parochiële Caritasin­stel­ling (PCI) ver­der doet, is min­der bekend. Daarom willen we er graag iets meer over ver­tellen.

Verslag van gebo­den hulp in 2019.

Niet alle mensen die in fi­nan­ciële moei­lijk­he­den zijn geraakt, kunnen op de ge­meen­telijke bijstandswet terugvallen. De parochiële caritasin­stel­ling zorgt voor die mensen die tussen de wal en het schip zijn geraakt en maakt zo, door middel van een inci­den­tele fi­nan­ciële bijdrage, het leven van mensen die alleen, ziek of hulp­be­hoe­vend zijn, wat aangenamer. Zodat deze mensen zich mens­waar­dig voelen, het gevoel hebben dat ze erbij horen, waardoor ze ver­der kunnen gaan. In het jaar 2019 werd de hulp als volgt ver­deeld:

Dienst aan de samen­le­ving

 • Plaat­se­lijk €. 9.760,42
 • Regio­naal/lan­de­lijk €. 7.800,00
 • Inter­na­tio­naal €. 13.308,22
 • Overige €. 2.880,84
 • Diaconale projecten bisdom Breda €. 11.536,23

Elke pa­ro­chie heeft naast een pa­ro­chie­bestuur ook een zelf­stan­dig func­tio­ne­rende PCI, waar­van de be­stuurs­le­den door de bis­schop zijn benoemd. Het doel van caritas is om vanuit de pa­ro­chie het diaconale gezicht te zijn. We onder­steunen mensen in nood met fi­nan­ciële mid­de­len, zowel in­di­vi­dueel als per groep, en zowel in de directe omge­ving als ver weg. Daarvoor be­schik­ken we over be­zit­tin­gen in de vorm van gron­den en vermogen. De gron­den leveren pacht­geld op en het vermogen brengt rente op. De maan­de­lijkse caritas­col­lec­ten zijn de derde bron van in­kom­sten.

 

We hebben er goed over nage­dacht hoe we de opbrengsten het beste kunnen beste­den. We kiezen ervoor om de ene helft in te zetten voor steun aan mensen in de naaste omge­ving en de andere helft voor onder­steu­ning van doelen in ont­wik­ke­lings­lan­den. Om op het spoor van de noden van mensen uit onze omge­ving te komen, werken we nauw samen met maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties in Halder­berge. Zij kennen de mensen en hun problemen goed en zo vindt er een goede selectie van aan­vra­gen plaats. Vanzelf­spre­kend is het voor in­di­vi­duele mensen ook moge­lijk om recht­streeks bij ons aan te kloppen voor onder­steu­ning, of anders via het pas­to­raal team. We geven ook fi­nan­ciële bijdragen aan organi­sa­ties in onze omge­ving die zich inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals het triduüm in Oud Gastel en de plaat­se­lijke afdelingen van ‘de Zonnebloem’. En we doneren aan de Voedsel­bank en ont­moe­tingshuis ’t Stoofje, zodat ze hun goede werk kunnen blijven doen.

 

Als het gaat om de onder­steu­ning van projecten in ont­wik­ke­lings­lan­den sluiten we vooral aan bij mis­sio­na­rissen en ont­wik­ke­lings­wer­kers uit onze pa­ro­chie. Jaar­lijks geven we bijdragen aan de projecten van pater Buijs, broe­der Touw en pater Rijk. Ook jonge mensen die vanuit onze pa­ro­chie ont­wik­ke­lings­werk doen krijgen fi­nan­ciële onder­steu­ning: op dit moment Anne­miek Dirven (Hand in Hand in Ghana), Isabelle van Vucht (Sport4Sociali­sa­tieon in Zimbabwe) en Rinty Plukkel (Hospice Tororo in Oeganda).

 

Daar­naast zorgen we voor het collec­te­ren voor lan­de­lijke organi­sa­ties, zoals de Advents- en Vas­ten­ac­tie en de Week van de Neder­landse Mis­sio­na­ris. Voor de keuze van de doelen voor de maan­de­lijkse caritas­col­lec­ten werken we nauw samen met de werk­groep Diaconie die de projecten aandraagt en ons van ach­ter­grondin­for­ma­tie voorziet voor de uitleg bij de collecteaan­kon­di­gingen. Een over­zicht van de projecten waarvoor wij het afgelopen jaar collec­teer­den en de projecten die we onder­steun­den, vindt u hier­on­der.

 

In 2013 zijn we als bestuur be­gon­nen met zeven leden. De eerste benoe­mings­ter­mijnen liepen in juni af en het bestuur bestaat nu uit vijf leden: Jacques Willemse (voor­zit­ter), Coby Snij­ders (se­cre­ta­ris), A. van Tete­ring (pen­ning­mees­ter), Jos Dekkers en Monique Dirven (leden).Pastoor Maickel Prasing is namens het pas­to­raal team adviseur van het bestuur. Monique Dirven is de schakel met de werk­groep Diaconie.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose