• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiebestuur

gepubliceerd: maandag, 4 december 2023

Het pa­ro­chie­bestuur geeft uit­voe­ring aan het beleids­plan voor de gehele pa­ro­chie, zoals met betrek­king tot gebouwen en begraaf­plaatsen, personeel en fi­nan­ciën, com­mu­ni­ca­tie en vrij­wil­li­gers. Het bestuur heeft ver­der als taak om het pas­to­raal team te adviseren over pas­to­raal beleid. Alles met inachtne­ming van de richt­lij­nen van het bisdom. De leden van het bestuur wor­den door de bis­schop benoemd voor een periode van vier jaar, die een­ma­lig kan wor­den verlengd met nog een periode van vier jaar.

Het pa­ro­chie­bestuur bestaat uit de volgende personen:

Com­mis­sies

Door het pa­ro­chie­bestuur zijn enkele com­mis­sies inge­steld die een onder­deel van het pa­ro­chie­plan ver­der uit­werken.

Com­mis­sie fi­nan­ciën

De com­mis­sie bestaat uit de pen­ning­mees­ter en de kas­be­heer­ders van de pa­ro­chiekern­com­mis­sies en bespreekt fi­nan­ciële aan­ge­le­gen­he­den. Contact­persoon is H. Scheepens, (06) 109 42 165.

Com­mis­sie Kerk­ba­lans

De com­mis­sie heeft tot taak om de jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans te coör­di­ne­ren. 

Com­mis­sie vrij­wil­li­gersbeleid

De com­mis­sie heeft onder andere tot taak om beleid te ont­wik­ke­len ten aanzien van de omgang met onze vrij­wil­li­gers. 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose