• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilige Bernardus van Clairvaux

gepubliceerd: donderdag, 29 oktober 2015

Bernardus werd geboren in het jaar 1090 in het Franse Fontaine-lès-Dijon en stierf op 20 au­gus­tus 1153 in het even­eens Franse Clairvaux.

Leidraad in het leven van de heilige Bernardus van Clairvaux was dat bid­den en werken, ora et labora, onlosmake­lijk met elkaar zijn verbon­den. Dat ideaal gaf hij vorm in de kloosterorde van de cisterciënzers, die hun abdijen vaak in laag­ge­le­gen gebie­den en op arme grond bouw­den. Met veel inzet cultiveer­den de monniken het land en verspreid­den het geloof door kerken te bouwen in de agra­rische neder­zet­tingen die ontston­den.

Het is waar­schijn­lijk om die reden dat de St. Bernardus­ab­dij van Hemiksem in de 13e eeuw het woeste en moerassige land tussen Breda en Bergen op Zoom in bezit kreeg. Zo werd Oud Gastel de eerste cisterciënzer-pa­ro­chie in wat nu het Bisdom van Breda is, en de moe­der­paro­chie van de pa­ro­chies in Hoeven en Ouden­bosch. Nadat de Abdij van Hemiksem was opgeheven werd de St. Bernardus­ab­dij van Bornem pas­to­raal verant­woor­de­lijk voor deze pa­ro­chies. Vanwege deze his­to­rische ban­den en de bij­zon­dere band met de heilige Bernardus, waar­van de vele afbeel­dingen van hem in onze kerken getuigen, laat de pa­ro­chie zich naar deze leidsman, vrede­stich­ter en vereer­der van Maria noemen: pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux.

Net als aan Bernardus is ons het geloof gegeven, maar stelt het ons ook voor de opgave dat steeds opnieuw te voe­den door te luis­te­ren naar de heilige Schrift en die te over­we­gen, door de sacra­menten te vieren en door oog en oor te hebben voor onze naasten, dichtbij en veraf. De pa­ro­chie ziet het als haar opdracht een plaats van sa­men­komst te zijn en te bie­den voor catechese, li­tur­gie en diaconie en wil zich daarbij laten lei­den door het leven van de heilige Bernardus, die getuigde van een leven­dig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde. Met zijn leven en werken en met zijn ver­kon­di­ging wijst Bernardus een weg van daad­wer­ke­lijk geloof. De in­spi­ra­tie die Bernardus kerk en wereld in zijn tijd heeft gegeven kan ook ons rich­ting wijzen op onze weg door het leven en voe­den bij de keuzes die we maken. Daarom hebben we onze pa­ro­chie als motto gegeven ‘Pelgrim in kerk en wereld’. De in­spi­ra­tie van de heilige Bernardus roept ons op een bijdrage te leveren aan het ko­men­de Rijk van God waar geluk, vrede en ge­rech­tig­heid daad­wer­ke­lijk wor­den nagestreefd, en daar­mee aan een betere wereld.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose