• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

16e Zondag door het jaar

zondag 21 juli 2019

Aandachtig leven

Bezinning bij de lezingen

Een mens leeft hier en nu. Maar soms lopen we vooruit op morgen. We vergeten, dat de grond, waarop we staan, heilige grond is. Nu is het heilige ogenblik. Het gaat voorbij, komt niet meer terug. Daarom is het goed aandacht te hebben voor mensen en gebeurtenissen nu. We kunnen de klok niet terug zetten. 'Aandachtig leven' nodigt uit om te leven vanuit ons hart, met open ogen en open oren. Het geeft ons de gelegenheid om vrij te worden voor anderen. Eigenbelang verdwijnt, als anderen in het vizier komen. 'Aandachtig leven' kan mensen doen openbloeien, toekomst aanreiken. Het kan ook grond onder onze voeten geven. Want aandacht voor het Woord geeft een fundament om te leven. We kunnen er ons leven op bouwen in goede en in kwade dagen. Aandachtig leven is echt leven.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Genesis 18, 1-10a

In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep voor hen en zei: ‘Wees zo welwillend, heer, uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal water laten brengen; was uw voeten en rust hier onder de boom. Ik zal brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis; gij zijt niet voor niets bij uw dienaar langs gekomen.’ Zij zeiden: ‘Heel graag’. Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: ‘Neem gauw drie maten fijn meel, kneed het en bak er koeken van’. Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel klaar te maken. Toen bracht hij hun kaas en melk en het kalf dat hij had laten toebereiden en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan, onder de boom. Toen vroegen ze hem: ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ Abraham antwoordde: ‘Daar in de tent’. Toen zei de bezoeker: ‘Over een jaar kom ik weer bij u terug; dan zal Sara, uw vrouw een zoon hebben’.

Epistellezing

Kolossenzen 1, 24-28

Broeders en zusters, ik verheug mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lijdend lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam dat de kerk is. Ik ben haar dienaar geworden krachtens de opdracht die God mij gegeven heeft, namelijk om u het woord Gods te brengen in heel zijn volheid, om het geheim te verkondigen dat verborgen was voor alle eeuwen en alle generaties, maar dat nu is geopenbaard aan zijn gelovigen. Hen heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En dit geheim bestaat hierin: ‘Christus in u’, en ook: ‘hoop op de eeuwige heerlijkheid’. Hem verkondigen wij dus wanneer wij allen, zonder onderscheid vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is om ook allen, zonder onderscheid, in Christus tot volmaaktheid te brengen.

Evangelielezing

Lucas 10, 38-42

In die tijd kwam Jezus in een dorp en een vrouw die Marta heette, ontving Hem in haar woning. Ze had een zuster, Maria, die - gezeten aan de voeten van de Heer - luisterde naar zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: ‘Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.’ De Heer gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden.’

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose